AYDINLATMA BEYANI

İşbu Aydınlatma Beyanı kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, “Veri Sorumlusu” olarak TEZMAKSAN ROBOT VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.A.Ş (“Şirketimiz”) tarafından ve www.tezmaksanrobotik.com (“Platform”) aracılığı ile,

 • Platform ziyaretçilerimizin kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar ile, ilgili mevzuat kapsamında hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın elverdiği hallerde işlendikleri amaçla sınırlı olmak kaydıyla ve başta özel hayata ilişkin gizlilik olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için alınan önlemler kapsamında, işleyebilecek ve aktarabileceğiz.
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.
 • Buna bağlı olarak KVKK’nın 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacı ile aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır
 • Veri Sorumlusu: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olan Şirket, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde Platform Aracılığı ile işlemektedir.
 • Kapsam: Şirket tarafından; Platforma ait web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret eden ziyaretçilerimiz ,e-posta gönderimi yapılan müşteri/müşteri adayı ziyaretçilerimiz, fuar ziyaretçilerimize ait Kişisel Veriler, internet ağını kullanarak internet hizmeti almak isteyen müşteri ve müşteri adaylarımızın sunulan hizmetlerin izlenebilirliğini ve güvenliğini sağlamak ve takip etmek , sosyal portallar üzerinden eğitim aldıklarını gösteren fotoğraf ve/veya video çekiminin paylaşılması ve gazete, dergi ve broşürlerde bilgilendirici paylaşımlarda bulunulması amacı ile gerçekleşen fotoğraf ve/veya video çekimi yapılırken , şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlarla ,Şirketimiz tarafından elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla KVKK 5.maddesine uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Bireysel ya da Kurumsal Üyelik Oluşturmak İsteyen Ziyaretçilerimiz, Web Sitesi ve Sosyal Medya Hesaplarımızı Kullanarak Ziyaret eden Ziyaretçilerimiz, E-Posta Gönderimi Yapılan Müşteri/Müşteri Adayı Ziyaretçilerimiz, Fuar Ziyaretçilerimiz ve Fiziki ziyaretçilerimize ait Kişisel Veriler:

Kimlik Verisi Ad, Soyad, Cinsiyet, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hali
İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon Numarası, Adres bilgisi
Özlük Verisi Eğitim Yeri ve Bölümü, Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihi, Yabancı Dil Bilgisi, Sertifikalar, Uzmanlık Turu, Uzmanlık Seviyesi, Kullandığı Kontrol Üniteleri, Pozisyon, Tecrübe, Çalışmak İstediği İl, Maaş Beklentisi
Mesleki Deneyim Verisi Eğitim Yeri ve Bölümü, Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihi, Yabancı Dil Bilgisi, Sertifikalar, Uzmanlık Turu, Uzmanlık Seviyesi, Kullandığı Kontrol Üniteleri, Pozisyon, Tecrübe, Çalışmak İstediği İl, Maaş Beklentisi
Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera Kayıtları, Fuar Etkinlik Kayıtları
Çalışma Verisi Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı
Görsel ve İşitsel Veriler Tanıtım Çekimleri, Röportajlar, Fotoğraflar, Sosyal Medya ve Basında Kullanılan Görsel ve İşitsel Veriler, Telekonferans Kayıtları, Görüntülü Görüşme Kayıtları, Telefon Görüşmesi Kayıtları
Sağlık Verisi Engellilik Durumu
Dernek Üyeliği Dernek Üyeliği Bilgisi
İşlem Güvenliği Verisi IP Adresi
Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları;

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

İlgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi
 • İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlanması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan yükümlülük nedeniyle özellikle;

 • Müşteri şikayetlerinin azaltılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
 • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi, gibi benzer yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi
 • Platforma ait internet sitesinde gezinmeniz esnasında size ürünün niteliği ve coğrafi yakınlık bazlı tavsiyelerde bulunabilmek ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ürün ve hizmetlerimiz hakkında size kampanyalar hakkında bilgilendirici duyurular gerçekleştirilmesi
 • Şirketimiz nam ve hesabına ve Platform aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası

Şirketin yönetimi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Ziyaretçi verilerinin değerlendirilmesi, mevcut verilerin güncellenmesi
 • Müşteri ve potansiyel müşterilerle iletişimin sağlanması
 • Müşteri Memnuniyet anketi ve analizlerinin yapılarak, süreç iyileştirmelerinin yapılması
 • Bireysel veya kurumsal üyeliklerin alınan bilgiler ışığında oluşturulması
 • Fason iş yapma veya yaptırma başvuruları ile CNC Operatörü bulma ve CNC operatörü olma başvurularının yapılması
 • Fason iş ilanı girilmesi ve teklif yapılması
 • Kurumsal firmaların Platform’da buluşturulması
 • Kurumsal firma profillerinin oluşturulması ve bilgi paylaşımı yapılması

amacı ile, kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen ,Vergi Levhamızda ve Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen ve yukarıdaki başlıklarda örneklediğimiz operasyonel ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, Şirketimiz meşru menfaatleri kapsamındaki faaliyetleri verimli olarak yürütecek şekilde ,KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

 • Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve Politika’da belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
 • Şirketimizin yasalar gereği yükümlülüklerini ifa etmesi ve sizin de güvenliğinizi sağlayabilmek amacı ile kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ,Çözüm Ortaklarımızla, iş ortaklarımızla ve tedarikçilerimizle, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi ilgili Kamu Kurum ve kuruluşları ve kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Ayrıca kişisel verileriniz;

 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacı ile; Şirket avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır
 • Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacı ile, özellikle; Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere aktarılabilmektedir

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gerektirdiği ölçüde ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla gerekli tüm tedbirler ve (gerekmesi halinde) kişinin açık rızası Şirketimizce alınarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, yasal mevzuat gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, ihracat faaliyetleri, fuar, eğitim, iş gezisi amaçlı yurt dışı seyahatlerinde Şirketimiz nam ve hesabına ve Platform aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun yapılması ve e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için , veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, sosyal paylaşım siteleri ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 • Kişisel veriler, şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir
 • Kişisel Verileriniz, Şirket'e yaptığınız yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için Şirket tarafından fiziki ortamda, matbu formlar, tarafımıza iletmiş olduğunuz resmi belgeler üzerinden; elektronik ortamda ise e-mailler, cep telefonu uygulamaları, çağrı merkezi, web sitelerimiz, sosyal medya hesapları, fuar görüşmelerinde tutulan notlar ve kartvizit alınması sureti ile , şirketimizin faaliyetlerine özgülenmiş olan yazılımlar, online iletişim formları ve şirketimizin iş birliği içerisinde olduğu iş ortakları üzerinden toplanmaktadır
 • Aynı zamanda fiziki ortamda şirketimizde bulunan güvenlik kameraları ile ses ve görüntü elde edilmesi yoluyla Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi, Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen sürelerde veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürelerde ya da ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse, Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca muhafaza edilecek olup, sonrasında 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik düzenlenmesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte yada anonim hale getirilmektedir. Ziyaretçi (Web ziyaretçisi, Fiziki Ziyaretçi, Fuar Ziyaretçisi, Sosyal medya ziyaretçileri) olarak firmamızla paylaştığınız ve otomatik ya da manuel olarak elde edilen kişisel verileriniz yukarıdaki prensipler ve amaçlar doğrultusunda işlenme amaçları doğrultusunda amaçla sınırlı olarak saklanacaktır. Kişisel verileriniz Şirket, tarafından işlenme amacı sona erdikten veya talebiniz üzerine; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemelerini sağlamak amacıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Verilerin Güvenliğine dair teknik ve idari tedbirlerin gereklilikleri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve şirketimiz tarafından bu şartlar sağlanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir

Kişisel Veri Sahibinin Hakları İle İlgili Başvuru Yöntemleri

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak aşağıda verilen elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir
 • İlgili kişi/müşteri tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilir
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) TEZMAKSAN ROBOT VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MERSİS NO:0068073365100010
Abdi İpekçi Cad. N:129
Bayrampaşa/İSTANBUL
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat/Yazılı olarak İadeli Taahhütlü Posta ile Başvuru Usulü ile Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla TEZMAKSAN KEP ADRESİ: tezmaksanmakina@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İlgili kişi/müşteri tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@tezmaksan.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tüm başvuru yöntemlerinde, başvurucuya ait şu bilgiler bulunmalıdır:

Ad, Soyad ve imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile www.tezmaksanrobotik.com web sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Sorumsuzluk Kaydı:

İşbu internet sitesi (www.tezmaksanrobotik.com) yalnızca bilgi amaçlı bir internet sitesi olup bu internet sitesinde bulunan hiçbir bilgi hukuki veya ticari tavsiye, reklam ya da iş geliştirme amacına yönelik bulunmamaktadır. Bu sitede yer alan bilgi ve metinlerin tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin olarak TEZMAKSAN ROBOT VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.A.Ş hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu internet sitesi aracılığı ile bilgi görüntülenmesi ve edinilmesi, soru-talep formu doldurulması ve gönderilmesi veya burası aracılığıyla bir takım ticari ve hukuki ilişkiler meydana gelmiş olması hiçbir şekilde bu internet sitesi yöneticileri, TEZMAKSAN ROBOT VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.A.Ş şirketi, pay sahipleri, yöneticileri ve çalışanları ile bir hukuki veya ticari ilişki doğurmaz. TEZMAKSAN ROBOT VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.A.Ş , işbu internet sitesinde sunulan hiçbir bilginin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda bir garanti vermemekte olup ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri hiçbir eylemden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.